Δημοσίευση Προκήρυξης Συνοπτικού ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν. 4412/16, για την δημοπράτηση του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ» πρ/σμού 63.000,00 € με Φ.Π.Α., από πιστώσεις του Ο.Σ.Κ. εντεταγμένες στο ΚΑΠ /Π.Ε. Λευκάδος

Η προκήρυξη είναι διαθέσιμη στο σύστημα ΔΙ@ΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ 6ΗΓ77ΛΕ-Λ12

Η διακήρυξη  είναι διαθέσιμη στο σύστημα  ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ 21PROC008063295 2021-01-28

Συνοδευτικά Εγγραφα

Πηγή

Latest Posts

Don't Miss

Stay in touch

To be updated with all the latest news, offers and special announcements.