Φορολογικές εκπτώσεις για όσους επενδύουν στην πράσινη οικονομία

Φορολογικές εκπτώσεις θα κερδίζουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που επενδύουν στην πράσινη οικονομία, την ενέργεια και την ψηφιοποίηση.

Συγκεκριμένα, οι δαπάνες που πραγματοποιούν για την πράσινη οικονομία, την ενέργεια και την ψηφιοποίηση θα εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδά τους προσαυξημένες κατά 100%, με αποτέλεσμα να περιορίζεται η φορολογική τους επιβάρυνση.
Έτσι, μετά το κούρεμα 30%στον φόρο εισοδήματος για 9 χρόνια που προβλέπεται για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που θα συγχωνευθούν και θα μεγαλώσουν, ενεργοποιείται και η νέα ρύθμιση του υπουργείου Οικονομικών που δίνει γενναίες εκπτώσεις δαπανών για τα έτη 2023, 2024 και 2025.

Σύμφωνα με την απόφαση που υπογράφουν οι Απόστολος Βεσυρόπουλος, Κώστας Σκρέκας και Κυριάκος Πιερρακάκης δικαιούχοι της προσαυξημένης έκπτωσης είναι φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα και νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες, εφόσον χαρακτηρίζονται ως μικρομεσαίες επιχειρήσεις, και είτε δραστηριοποιούνται σε κλάδους της οικονομίας που σχετίζονται με την πράσινη οικονομία, την ενέργεια και την ψηφιοποίηση, είτε δραστηριοποιούνται σε διαφορετικούς κλάδους και εκτελούν έργα ή δραστηριότητες με σκοπό την ενίσχυση της πράσινης οικονομίας, της ενέργειας και της ψηφιοποίησης.
Εξαιρούνται οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς: α) της πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής, β) της μεταποίησης και εμπορίας γεωργικών προϊόντων, στις περιπτώσεις όπου i) το ποσό της ενίσχυσης καθορίζεται με βάση την τιμή ή την ποσότητα τέτοιων προϊόντων που πωλούνται από πρωτογενείς παραγωγούς ή διατίθενται στην αγορά από τις οικείες επιχειρήσεις, ii) η ενίσχυση συνοδεύεται από την υποχρέωση απόδοσής της εν μέρει ή εξ ολοκλήρου σε πρωτογενείς παραγωγούς και γ) της αλιείας και υδατοκαλλιέργειας.

Το ανώτατο ύψος ενίσχυσης που λαμβάνουν οι δικαιούχοι, συνυπολογιζομένων τυχόν άλλων ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχουν λάβει μέχρι την ημερομηνία χορήγησης της ενίσχυσης, ήτοι το επόμενο φορολογικό έτος από αυτό της πραγματοποίησης των δαπανών, σε επίπεδο ενιαίας επιχείρησης δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ ανά δικαιούχο/ενιαία επιχείρηση σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών.


Διαβάστε όλο το άρθρο από την πηγή

Latest Posts

Stay in touch

To be updated with all the latest news, offers and special announcements.

Don't Miss