Αναπτυξιακός Νόμος: Η ενίσχυση των 150 εκατ. ευρώ σε Μεταποίηση-Εφοδιαστική Αλυσίδα και το ελάχιστο ύψος επενδυτικών σχεδίων

Με στόχο την ενίσχυση των επενδυτικών σχεδίων, που ανήκουν στον τομέα της μεταποίησης – πλην της μεταποίησης των γεωργικών προϊόντων – και των επενδυτικών σχεδίων στον κλάδο της εφοδιαστικής αλυσίδας με αντικείμενο την τεχνολογική, παραγωγική, διοικητική και οργανωτική αναβάθμιση καθώς και την καινοτόμο και εξωστρεφή ανάπτυξη και μεγέθυνση «τρέχει» ο δεύτερος κύκλος του καθεστώτος ενισχύσεων «Μεταποίηση – Εφοδιαστική Αλυσίδα» του Αναπτυξιακού Νόμου.

Σκοπός της εν λόγω ενίσχυσης είναι να γίνουν πιο ανταγωνιστικές οι επιχειρήσεις τόσο στην εγχώρια όσο και στη διεθνή αγορά.

Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις υπαγωγής μέχρι την Παρασκευή 29 Δεκεμβρίου, μετά την παράταση που έδωσε το υπουργείο Ανάπτυξης, στα τέλη Σεπτεμβρίου.

Είδη ενίσχυσης

Ο συνολικός προϋπολογισμός για το έτος 2023 ανέρχεται σε 150 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 75 εκατ. ευρώ αφορούν το είδος ενίσχυσης της φορολογικής απαλλαγής.

Σε ό,τι αφορά τα λοιπά 75 εκατ. ευρώ, αφορούν τα είδη:

 • ενίσχυσης της επιχορήγησης
 • επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης
 • επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης και προέρχονται από τον προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Ελάχιστο ύψος σχεδίων

Για την υπαγωγή στο καθεστώς ενίσχυσης απαιτείται η ύπαρξη ελάχιστου ύψους του επιλέξιμου κόστους του επενδυτικού σχεδίου, το οποίο προσδιορίζεται με βάση το μέγεθος του φορέα, και συγκεκριμένα ανέρχεται σε:

 • 1 εκατ. ευρώ για μεγάλες επιχειρήσεις
 • 500 χιλ. ευρώ για μεσαίες επιχειρήσεις
 • 250 χιλ. ευρώ για μικρές επιχειρήσεις
 • 100 χιλ. ευρώ για πολύ μικρές επιχειρήσεις
 • 50 χιλ. ευρώ για τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.), καθώς και τους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς (Α.Σ.), τους Αστικούς Συνεταιρισμούς, τις Ομάδες Παραγωγών (Ο.Π.) και τις Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (Α.Ε.Σ.).

Επενδυτικά σχέδια

Τα επενδυτικά σχέδια που υποβάλλονται πρέπει να έχουν ολοκληρωμένο χαρακτήρα αρχικής επένδυσης και ειδικότερα να πληρούν υποχρεωτικά μια από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • Δημιουργία νέας μονάδας
 • Επέκταση της δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας
 • Διαφοροποίηση της παραγωγής μιας μονάδας σε προϊόντα που δεν έχουν παραχθεί ποτέ ή υπηρεσίες που δεν έχουν παρασχεθεί από αυτήν με τον όρο, ότι οι ενισχυόμενες δαπάνες υπερβαίνουν τουλάχιστον κατά διακόσια τοις εκατό (200%) τη λογιστική αξία των στοιχείων ενεργητικού που χρησιμοποιούνται εκ νέου, όπως η αξία αυτή έχει καταγραφεί στο φορολογικό έτος, που προηγείται της αίτησης υπαγωγής του επενδυτικού σχεδίου.

Θεμελιώδης αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας υφιστάμενης μονάδας.

Επί μεγάλων επιχειρήσεων, απαιτείται, επίσης, οι ενισχυόμενες επενδυτικές δαπάνες να υπερβαίνουν τις αποσβέσεις των 3 τελευταίων φορολογικών ετών των στοιχείων του ενεργητικού, τα οποία συνδέονται με τη δραστηριότητα που πρόκειται να εκσυγχρονιστεί.

Αν δεν αποτυπώνονται σαφώς οι συνδεόμενες με τη δραστηριότητα αποσβέσεις των στοιχείων του ενεργητικού, θεωρείται ότι δεν πληρούται η ως άνω προϋπόθεση.

Latest Posts

spot_img

Stay in touch

To be updated with all the latest news, offers and special announcements.

spot_img
spot_img
spot_img

Don't Miss